top of page

Mod 2022 Songs

C106  Prescribed Song
Margrat Duncan Competition

C105  Own Choice
Margrat Duncan Competition

C106
Puirt  Competition

Chuirinn mo bhalachan

Faca sibh Màiri, Nigh'n Alasdair

Bainne nan Gobhar

CSP logo 2.jpg

Còisir Sgìre Phort Rìgh

Portree District Gaelic Choir

bottom of page