top of page

Mod 2023 Songs

C106  Prescribed Song
Margrat Duncan Competition

C105  Own Choice
Margrat Duncan Competition

C106
Puirt  Competition

Tha fear am Beinn an t-Slocain Duibh

Cha tèid mise Mhùgarradh

'S ann a' dol a Ghrùlainn 

Slower Version
not required

CSP logo 2.jpg

Còisir Sgìre Phort Rìgh

Portree District Gaelic Choir

bottom of page